I–VI: 10:00 - 21:00*
VII: 10.00 - 18.00*
*Yra išimčių
Audinių galerija
I–V: 10:00 - 20:00
VI-VII: 10.00 - 18.00
IKI
I-V 08.00 - 22.00
VI-VII 08.00 - 22.00
I–VI: 10:00 - 21:00
VII: 10.00 - 18.00
*Yra išimčių
Audinių galerija
I–V: 10:00 - 20:00
VI-VII: 10.00 - 18.00
IKI
I-V 08.00 - 22.00
VI-VII 08.00 - 22.00

Privatumo politika

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LIMADA“ TINKLAPIO WWW.MADA.LT

PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1.1.  Ši svetainė valdoma Uždarosios akcinės bendrovės „LIMADA“, juridinio asmens kodas       122731343, registruotos buveinės adresas Viršuliškių g. 40, Vilnius (toliau – Bendrovė, Mes, Mūsų)

1.2. Bendrovė gerbia visų šios svetainės lankytojų, įskaitant ir Bendrovės klientų, (toliau – Jūs, Jūsų) teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmens duomenų (toliau – Asmens duomenys) apsaugą Jums lankantis ir/ar registruojantis šioje svetainėje ir/ar naudojantis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.   

 1.3. Šioje Bendrovės privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją, susijusią su pagrindiniais Jūsų Asmens duomenų tvarkymo principais, taip pat informaciją apie Jūsų Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Svetainės lankytojų, kurie yra jaunesni nei 16 metų (toliau – Nepilnamečiai), prašome nesiregistruoti šioje svetainėje ir neteikti jokių Asmens duomenų.

1.4. Naudodamiesi šia svetaine ir/ar Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei Bendrovei teikdami savo Asmens duomenis Jūs sutinkate su Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus, kai Asmens duomenų tvarkymui būtinas aiškus Jūsų sutikimas). Su Privatumo politika galite susipažinti bet kuriuo metu šioje svetainėje.    

1.5. Bendrovė turi teisę bet kada pakeisti šią Privatumo politiką. Jeigu norite sekti Privatumo politikos pakeitimus, periodiškai patikrinkite šią svetainę. Pripažįstama, kad susipažinote su šia Privatumo politika, jeigu registruodamiesi šioje svetainėje registracijos formoje pažymėsite langelį taip patvirtindami, jog sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.

 1.6. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų apsaugos įstatymas), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – Elektroninių ryšių įstatymas) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą.  

1.7. Jeigu turite klausimų ir/ar ketinate pateikti prašymą, su Bendrove susisiekti galite el. paštu limada@mada.lt. Jeigu nesate patenkintas Bendrovės atsakymu į Jūsų pateiktą prašymą, turite teisę dėl Bendrovės veiksmų kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 

2. SĄVOKOS

 

2.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

2.2. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam Bendrovė teikia Asmens duomenis ir kuris savarankiškai nustato gautų Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

2.3. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis Bendrovė valdo ir/ar tvarko;

2.4. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys;

2.5. Asmens duomenų teikimas – Asmens duomenų atskleidimas juos perduodant ar juos padarant prieinamais kitu būdu (išskyrus tokių duomenų paviešinimą žiniasklaidoje);

2.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatinėmis ar neautomatinėmis priemonėmis susistemintose rinkmenose su Asmens duomenimis (jų rinkiniais) atliekama operacija (operacijų seka), įskaitant rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, sisteminimą, saugojimą, adaptavimą, keitimą, sugeneravimą, susipažinimą, naudojimą, atskleidimą persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimą ar sujungimą su kitais duomenimis, apribojimą, ištrynimą arba sunaikinimą;

2.7. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo tvarkantis Asmens duomenis Duomenų valdytojo nurodytu tikslu ir tvarka;

2.8. Duomenų valdytojas – Uždaroji akcinė bendrovė „BALTISCHES HAUS“, juridinio asmens kodas 111543781, registruotos buveinės adresas J. Jasinskio g. 16A, Vilnius;

2.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 

3. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

3.1. Bendrovė renka ir tvarko toliau nurodytus Jūsų Asmens duomenis, kuriuos pateikiate registruodamiesi svetainėje:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Elektroninis paštas;
 • Telefono numeris;

3.2. Bendrovė renka ir tvarko toliau nurodytus Jūsų Asmens duomenis, kuriuos pateikiate netiesiogiai registruodamiesi šioje svetainėje, t. y. šie Asmens duomenys automatiškai renkami iš Jūsų registracijos metu naudojamų kompiuterių ir/ar Jūsų mobiliųjų įrenginių:

 • IP adresas;
 • Jūsų naudojama naršyklė ir jos versija;
 • Svetainės, kuriose lankėtės prieš aplankant šią svetainę.

 

4. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ TIKSLAS IR SAUGOJIMO TERMINAS

 4.1. Bendrovė Jūsų Asmens duomenis tvarko vadovaujantis toliau nurodytais teisiniais pagrindais:

 • Jūsų sutikimo pagrindu;
 • įgyvendinant Bendrovės teisėtą interesą;

 4.2. Bendrovė Jūsų Asmens duomenis tvarko toliau nurodytais tikslais:

 • Siekiant susisiekti su Jumis dėl paslaugų gerinimo;
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu, siunčiant Jums svetainės naujienlaiškius (pranešimus) ar susisiekiant su Jumis telefonu (tik tuo atveju, jeigu pasirinkote naujienlaiškius (pranešimus) gauti telefonu).

4.3. Jūsų Asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu reikia Bendrovės nustatytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Jūsų Asmens duomenis nurodytus 3.1.1.– 3.1.6. punktuose, saugome trejus metus nuo Jūsų paskyros ištrynimo iš šios svetainės momento, Jūsų Asmens duomenis, nurodytus 3.2. punkte, saugome šios Privatumo politikos 7.4. punkte nurodytą laikotarpį.

 

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

 5.1. Bendrovė užtikrina, kad:

5.1.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi tik turint teisėtą tvarkymo pagrindą, sąžiningai ir skaidriai;

5.1.2. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi tik apibrėžta tvarka ir tik Bendrovės nustatytų, aiškiai apibrėžtų bei teisėtų tikslų įgyvendinimui ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

5.1.3. tvarkomas mažiausias Jūsų Asmens duomenų kiekis, kuris yra būtinas ir pakankamas šios Privatumo politikos tikslams įgyvendinti;

5.1.4. tvarkomi tik tikslūs Jūsų Asmens duomenys, o identifikavus netikslius duomenis, jų tvarkymas ribojamas;

5.1.5. tvarkomi saugiu būdu apsaugančiu Jūsų Asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo, Asmens duomenų netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo, taip pat Bendrovei naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones;

5.1.6. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu reikia Bendrovės nustatytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;

5.1.7. Jūsų Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje vykdo tik įgalioti asmenys, įsipareigoję užtikrinti tvarkomų Asmens duomenų konfidencialumą.

 

6. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

6.1. Jūs turite toliau nurodytas Duomenų subjekto teises, kurias įgyvendinti galite pateikdami prašymą ir nurodydami konkrečią teisę, kurią siekiate įgyvendinti, savo tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą galite pateikti: elektroniniu paštu limada@mada.lt, paprastu paštu prašymą atsiuntus adresu Viršuliškių g. 40, Vilnius, ar prašymą pateikus tiesiogiai Bendrovei adresu Viršuliškių g. 40, Vilnius:

6.1.1. Žinoti apie savo Asmens duomenų tvarkymą ir susipažinti (gauti tvarkomų Asmens duomenų kopiją) su savo Asmens duomenimis;

6.1.2. Reikalauti ištaisyti bet kokius netikslius Jūsų Asmens duomenis;

6.1.3. Reikalauti ištrinti bet kuriuos Jūsų Asmens duomenis, jeigu:

         6.1.3.1. nebeegzistuoja Asmens duomenų tvarkymo tikslas, kurio pagrindu iki tol buvo tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;

         6.1.3.2. atšaukiate savo anksčiau duotą sutikimą ir Jūsų Asmens duomenų tvarkymui nėra kito teisėto tvarkymo pagrindo;

         6.1.3.3. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi be teisėto pagrindo;

         6.1.3.4. egzistuoja kiti Reglamente nustatyti atvejai.

6.1.4. Reikalauti apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą galite:

          6.1.4.1. laikotarpiu, kai prašote Bendrovės patikrinti Jūsų Asmens duomenų tikslumą;

          6.1.4.2. Jeigu Jūsų Asmens duomenų tvarkymas atliekamas neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti;

          6.1.4.3. Kai Jūsų Asmens duomenys Bendrovei nebereikalingi, tačiau jie būtini Jums, siekiant įgyvendinti savo teisę pateikti skundą ar apginti savo teises.

6.1.5. Prašyti gauti savo Asmens duomenis įprastu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu;

6.1.6. Nesutikti, kad tvarkytume Jūsų Asmens duomenis;

6.1.7. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

7.1. Naujienlaiškį el. paštu išsiųsime ir/ar susisieksime su Jumis telefonu pasiteirauti dėl teikiamų paslaugų kokybės ir/ar pasiūlyti Bendrovės teikiamas paslaugas, tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento, Asmens duomenų apsaugos bei Elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis.

7.2. Bendrovė tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko toliau nurodytus Jūsų Asmens duomenis:

 • Elektroninis paštas;

7.3. TURITE TEISĘ BET KADA ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ PASPAUDUS ATITINKAMĄ NUORODĄ KIEKVIENAME PRANEŠIME, ATVYKUS Į BENDROVĘ, ADRESU VIRŠULIŠKIŲ G. 40, VILNIUS ARBA ATSIUNTUS LAIŠKĄ ĮPRASTU PAŠTU ADRESU VIRŠULIŠKIŲ G. 40, VILNIUS (GAVUS SUTIKIMO ATŠAUKIMĄ, BENDROVĖ NEDELSIANT IŠTRINS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR PRANEŠIMŲ NEBESIŲS). PAŽYMIME, JOG SUTIKIMO ATŠAUKIMAS NEDARYS POVEIKIO SUTIKIMU PAGRĮSTO JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, ATLIKTO IKI SUTIKIMO ATŠAUKIMO, TEISĖTUMUI.

7.4. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu saugomi trejus metus po to, kai ištrinate savo anketą iš šios svetainės.

 

8. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

 8.1. Bendrovė Jūsų Asmens duomenis gali perduoti: 

        8.1.1. Asmens duomenų tvarkytojams, teikiantiems Bendrovei svetainės palaikymo paslaugas;

8.2. Pasitelkiame tik tuos Duomenų tvarkytojus, kurie Asmens duomenų apsaugai užtikrinti taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, atitinkančias Reglamento nuostatas bei užtikrina Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teises bei jų įgyvendinimą.

8.3. Jūsų Asmens duomenų neperduodame už Europos Ekonominės Erdvės ribų, nebent tokia šalis, į kurią perduodami Jūsų Asmens duomenys, užtikrina adekvatų apsaugos lygį arba sutinkate su tokiu Jūsų Asmens duomenų perdavimu.

8.4. Bendrovės pasitelkti tvarkytojai Jūsų Asmens duomenis tvarko tik vadovaudamiesi Bendrovės nurodymais. Pasitelktas tvarkytojas samdyti subtvarkytoją turi teisę tik gavęs rašytinį išankstinį Bendrovės sutikimą.

8.5. Jūsų Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, teismui ir kitoms valstybės institucijoms, tačiau tik tiek ir tokia apimtimi, kiek leidžia teisės aktai.

 

     9. NAUDOJAMI SLAPUKAI

9.1. Siekiant užtikrinti Jūsų galimybę lengviau ir efektyviau naršyti šioje svetainėje bei siekiant užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, atitinkantį Jūsų poreikius, naudojami toliau nurodyti slapukai (slapukai yra failai, saugantys informaciją Jūsų kompiuterio kietajame diske arba paieškos „variklyje“.

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris Jūsų sutikimu įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų, naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų bei užtikrina sklandų naudojimąsi svetaine.

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/ paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimolaikas
XSRF-TOKEN Būtinas slapukas, apsaugantis nuo užklausų klastojimo Klientui apsilankius internetinėje svetainėje Keičiamas kaskart perkrovus puslapį
laravel-session Analitinis, atpažįstantis naują/ grįžtantį vartotoją Klientui apsilankius interneto 2 val.
1P_JAR Analitinis Google Analytics programos slapukas, renkantis statistinius vartotojo elgsenos svetainėje duomenis Vartotojui apsilankius svetainėje 1 mėn.
CONSENT Tikrina vartotojo sutikimą naudoti slapukus Vartotojui atlikus pasirinkimus interneto svetainėje 1 metai
NID Analitinis Google Analytics programos slapukas, saugantis vartotojo ID ir pagal jį atpažįstantis tam tikrus vartotojo pasirinkimus Klientui apsilankius interneto svetainėje 6 mėn.
_utma

Analitiniai Google Analytics programos slapukai, identifikuojantys unikalius lankytojus, renka informaciją apie vartotojų sesijas.

Vartotojui apsilankius interneto svetainėje 30 min
_utmb 6 mėn
_utmc 2 metus
_utmz Iki naršyklės uždarymo
_utmt Analitinis Google Analytics programos slapukas, atpažįstantis vartotoją ir jo sesijas. Vartotojui apsilankius interneto svetainėje Kaskart perkrovus/ naršant po svetainės puslapius

 

Daugiau apie trečiųjų šalių naudojamus slapukus skaitykite Google Analytics puslapyje

Kaip pašalinti slapuką?

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet išjungus, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų sklandžiai. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

 

 10. NUORODOS

10.1. Svetainėje naudojamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines. Pažymime, jog trečiųjų asmenų tinklalapių naudojimui, į kuriuos Bendrovės svetainė pateikia nuorodas, taikomos šių tinklalapių privatumo politikos nuostatos, todėl Bendrovė neprisiima atsakomybės už šiuose tinklalapiuose pateiktos informacijos turinį ir/ar jų veiklą.

 

<Atgal į duomenų apsaugos politikos puslapį