I–VI: 10:00 - 21:00*
VII: 10.00 - 18.00*
*Yra išimčių
Audinių galerija
I–V: 10:00 - 20:00
VI-VII: 10.00 - 18.00
IKI
I-V 08.00 - 22.00
VI-VII 08.00 - 22.00
I–VI: 10:00 - 21:00
VII: 10.00 - 18.00
*Yra išimčių
Audinių galerija
I–V: 10:00 - 20:00
VI-VII: 10.00 - 18.00
IKI
I-V 08.00 - 22.00
VI-VII 08.00 - 22.00

Informacinis pranešimas esamiems ir būsimiems klientams

UAB „Limada“ Jūsų, kaip kliento, ir (ar) Jūsų darbuotojų (atstovų) asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis:

Duomenų valdytojas ir tikslas. UAB „Limada“, juridinio asmens kodas 122731343, buveinės adresas Viršuliškių g. 40, Vilnius (Bendrovė), kaip duomenų valdytojas, Jūsų ar Jūsų darbuotojų (atstovų) asmens duomenis renka ir tvarko tikslu sudaryti ir vykdyti Jūsų (atstovo) su Bendrove sudarytą sutartį.

Tvarkomi duomenys. Bendrovė tvarko šiuos Jūsų ar Jūsų darbuotojų (atstovų) asmens duomenis (Asmens duomenys):

 1. identifikacinius duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, PVM kodas);
 2. kontaktinius duomenis (Jūsų (atstovo) nurodyta gyvenamosios ar veiklos vykdymo vietos adresas, tel. nr., el. p. adresas);
 3. finansinius duomenis (atsiskaitomosios sąskaitos numeris, kredito įstaiga);
 4. duomenis, susijusius su sutarties objektu (pvz., informacija apie veiklą, kuriai išnuomojamos ir naudojamos patalpos; nuomojamų patalpų adresas, unikalusis Nr., kadastrinis Nr., plotas, pastato, kuriame yra nuomojamas turtas, unikalusis Nr., paskirtis; nuomos ir/ar subnuomos mokestis);
 5. susirašinėjimas su Bendrove, kiti duomenys sugeneruoti sutarties vykdymo metu (pvz., parašas dokumentuose, informacija apie patalpų būklę);
 6. įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, gyvenamosios ar veiklos vietos adresus, pareigybę, įgaliojimų apimtį.

Tvarkymo pagrindas. Jūsų ar Jūsų darbuotojų (atstovų) asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tvarkymo pagrindą. Bendrovės klientų fizinių asmenų (jų atstovų) asmens duomenis tvarkome sutarties, jų sudarytos (sudaromos) su Bendrove pagrindu. Bendrovės klientų juridinių asmenų darbuotojų (atstovų) asmens duomenis tvarkome teisėto Bendrovės intereso vykdyti komercinę veiklą (įgyvendinti sudarytą sutartį) pagrindu. Esant poreikiui Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais asmens duomenų tvarkymo pagrindais (pvz., įgyvendindami teisės aktų reikalavimus mokesčių, pinigų plovimo prevencijos ir kt. srityse).

Duomenų šaltinis. Bendrovė Jūsų ar Jūsų darbuotojų (atstovų) Asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų (kai duomenis pateikiate mums prašant ar savanoriškai), iš trečiųjų asmenų (pvz., VĮ Registrų centras) ar sugeneruoja pati.

Duomenų gavėjai. Jūsų ar Jūsų darbuotojų (atstovų) Asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti jungtines skolininkų rinkmenas administruojantiems asmenims; finansų įstaigoms; Centrinei hipotekos įstaigai; VĮ Registrų centras; notarams; Valstybinei mokesčių inspekcijai; Valstybinio socialinio draudimo valdybos fondui; draudimo kompanijoms; skolų išieškojimo įmonėms; antstoliams; Bendrovės teisiniams konsultantams; auditoriams; teismams; archyvo paslaugas teikiantiems asmenims; informacinių sistemų, kurias Bendrovė naudoja santykių su Jumis valdymui, tiekėjams; kitiems Bendrovės sutarčiai su Jumis vykdyti pasitelktiems asmenims, įskaitant Bendrovės grupės įmonėms.

Duomenų saugojimo terminas. Jūsų ar Jūsų darbuotojų (atstovų) Asmens duomenys saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 metų po sutarties pasibaigimo, o po to (nesant pagrindo tolesniam tvarkymui) saugiai sunaikinami.

Duomenų tvarkymo sąlygos. Jūsų ar Jūsų darbuotojų (atstovų) Asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą, užtikrinant saugų tvarkymą ir ribojant neleistiną prieigą prie Jūsų ar Jūsų darbuotojų (atstovų) Asmens duomenų.

Jūsų ar Jūsų darbuotojų (atstovų) teisės. Jūs ar Jūsų darbuotojas (atstovas) turi teisę 1) kreiptis į Bendrovę su prašymu susipažinti su jo Asmens duomenimis ir gauti tvarkomų Asmens duomenų kopiją, 2) ištaisyti netikslius Asmens duomenis, 3) teisės aktų numatytais atvejais ištrinti Asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, 4) perkelti Asmens duomenis, 5) teisėto intereso pagrindu Bendrovei tvarkant Asmens duomenis, nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, 6) dėl neteisėto Jūsų Asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 Visus Asmens duomenis turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių duomenų nebus galimybės sudaryti ir/ar vykdyti sutarties.

 Įgyvendinti nurodytas teises ar kitais su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu susijusias klausimais galite kreiptis į Bendrovę el. paštu limada@mada.lt (kartu turite pateikti skenuotą notaro patvirtintą asmens tapatybės dokumento kopiją).

Kai bendradarbiavimo su Bendrove metu iš Bendrovės gaunate asmens duomenis, įsipareigojate:

 • laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir bendradarbiauti su Bendrove, kad ši galėtų įvykdyti jos pareigas pagal šiuos teisės aktus;
 • informuoti Bendrovę apie Asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su Jums perduotais Asmens duomenimis, nurodant bent pažeidimo aplinkybes bei pritaikytas priemones pažeidimo pasekmėms mažinti.

 Kai bendradarbiavimo su Bendrove metu Bendrovei perduodate Asmens duomenis, įsipareigojate:

 • visus fizinius asmenis, kurių Asmens duomenis perduodate (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, Jūsų tiekėjų darbuotojus ar atstovus, kitus asmenis) iki Asmens duomenų perdavimo BDAR numatyta apimtimi informuoti, kad jų Asmens duomenys gali būti perduoti Bendrovei ir gali būti Bendrovės tvarkomi sutarties tarp Jūsų ir Bendrovės sudarymo ir/ar vykdymo tikslu o, Bendrovei pareikalaus nedelsiant pateikti Bendrovei tai patvirtinančius įrodymus;
 • informuoti Bendrovę apie pareigą perduotus asmens duomenis atnaujinti, trinti ar apriboti jų tvarkymą;
 • neperduoti Bendrovei jokių asmenų, kurie nebuvo informuoti apie Bendrovės atliekamą jų duomenų tvarkymą, asmens duomenų.

Atsakomybė. Jūs atsakote už šiuo pranešimu prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir turite atlyginti Bendrovei dėl to kilusią žalą, įskaitant kompensuoti priežiūros institucijų dėl to Bendrovei pritaikytas sankcijas.

 

<Atgal į duomenų apsaugos politikos puslapį